กรอบระยะเวลา

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการส่วนกลาง

นายพรพล เอกอรรถพร

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

รศ.(พิเศษ) ระพี ลีละสิริ

นักออกแบบแห่งปี 2011 เหรียญทอง อาจารย์ศิลป์ พีระศรี สาขาแฟชั่น สิ่งทอ

รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล

ศิลปินยอดเยี่ยมแห่งปี 2015 (ทุนศิลป์พีระศรี) ครั้งที่14

นางจิราพร ศรีสอ้าน

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซูพรีโม จำกัด กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

นายดนัย อุ่นอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านแฟชั่น และการตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง

กรรมการผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าและกรรมการนายกเหล่ากาชาด

ภาคกลาง

อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้า “ภาคกลาง”

นางนวลจันทร์ แย้มศรี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาคเหนือ

นายอัครเดช นาคบัลลังก์

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้า “ภาคเหนือ”

นางนิยดา หมื่นอนันต์

พาณิชย์จังหวัดลำพูน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้า “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

นางสิริพร สงบธรรม

ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

ภาคใต้

นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้า “ภาคใต้”

นางวันดี วุ่นซิ้ว

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต