เกี่ยวกับโครงการ

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ได้ดำเนินการจัดการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ (SACICT Award) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถด้านการออกแบบผลงานศิลปหัตถกรรม ได้นำเสนอแนวคิด การสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมไทยที่สื่อถึงกระบวนการ และเทคนิคเชิงช่างดั้งเดิมมาผสมผสานกับเทคโนโลยีหรือการพัฒนาลวดลาย รูปแบบ ให้มีความร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่เข้ากับวิถีชีวิตคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น รวมถึงการนำเรื่องราวจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ฝีมืองานศิลปหัตถกรรม โดยผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะกับ ศ.ศ.ป. ผ่านกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการเผยแพร่ผลงาน และการเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ศ.ศ.ป. ได้มุ่งเน้นการต่อยอดองค์ความรู้จากงานผ้าศิลปาชีพ 3 ประเภท ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม และผ้าชาวเขา รวมถึงผ้าไทยทอมือประเภทต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อการประกวด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” โดยการนำเสนอจุดเด่น คุณค่าของผ้าศิลปาชีพ และผ้าทอมือจากแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ที่ผู้เข้าร่วมการประกวดได้นำมาใช้เป็นวัสดุ/วัตถุดิบ ในการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาผลงานศิลปหัตถกรรมให้มีความโดดเด่น วิจิตรงดงาม แปลกตา คงความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าศิลปาชีพ รวมถึงผ้าไทยทอมือประเภทต่าง ๆ และสามารถ สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างร่วมสมัย

สำหรับในปี 2564 ศ.ศ.ป. จะดำเนินการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ (SACICT Award 2021) ต่อเนื่องจากปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ใน 4 ภูมิภาค ได้นำเสนอรูปแบบ และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการต่อยอด คุณค่าของผ้าศิลปาชีพ หรือผ้าไทยทอมือประเภทต่าง ๆ ผ่านผลงานการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกายผ้าไทยที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันตรงกับความต้องการของทุกเจนเนอเรชั่นในแต่ละภูมิภาค โดยการผสมผสานองค์ความรู้ และภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทยเข้ากับทักษะการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกายผ้าไทยได้อย่างสอดรับกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน และนำไปสู่การเชื่อมโยงผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป