กำหนดการ

15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

ช่วงเปิดสมัครเข้าร่วมโครงการ

1 – 4 กรกฎาคม 2564

พิจารณาภาพร่าง (โดยไม่ต้องนำเสนอด้วยตนเอง)

7 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

9-16 กรกฎาคม 2564

ผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรกนำเสนอภาพร่างผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ โดยแบ่งตามภูมิภาค ดังนี้

- 9 กรกฎาคม 2564

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- 12 กรกฎาคม 2564

ภาคใต้

- 14 กรกฎาคม 2564

ภาคเหนือ

- 16 กรกฎาคม 2564

ภาคกลาง

19 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบสอง รวมทั้งสิ้น 132 ราย/ทีม

20 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง จำนวน 132 ราย/ ทีม ทั้ง 2 ประเภทของการประกวด ผลิตผลงานจริง

24 สิงหาคม 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 สิงหาคม 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ ภาคใต้

4 กันยายน 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ ภาคเหนือ

10 กันยายน 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ ภาคกลาง และ ประเภท “นิสิต/นักศึกษา” Generation Z การตัดสินผลงานรอบสุดท้าย พิธีมอบรางวัล

11 – 13 กันยายน 2564

กิจกรรมทดสอบตลาด สำหรับผู้ชนะการประกวด 13 ราย/ทีม

14 กันยายน 2564

อบรมองค์ความรู้เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม